MohBad – Sabi Lyrics

MohBad Sabi Lyrics

(No one is sleeker)

Won ni “kin wa baba toh sabi”

K′owa w’ori mi, k′otoh saasi
Kin ma shey ya’wo l’owo Lati
Mo ′morin ko, won fe je ko dabi oh
Won ni “kin wa baba toh sabi” oh (ehn-ehn, ehn)
K′owa w’ori mi, k′otoh saasi (uhn-uhn, uhn)
Kin ma shey ya’wo l′owo Lati
Mo ‘morin ko, won fe je ko dabi oh

Ah, omo logo toh sabi
Omo gbera tan, o b′omi si Garri
O wo Yankee, o wo Atlanta, per roof
Eyan Baba Fela ni, ke gba fun
Ah, omo olope toh sabi
Omo gbera tan, o b’omi si Garri
O wo Yankee, o wo Atlanta, per roof
Eyan Baba Fela ni, ke gba fun

Uhhn, kilode o jere? (Uhhn, kilode o jere?)
Mo ma j’aye mi k′oto fun feere oh (k′oto fun feere oh)
Oshey, oshey, oshey o jere oh (oshey o jere oh)
Tinba shishee, kin ma ko’re oko de′le oh (ko’re oko de′le oh)
Won gun’yan mi kere oh (kere)
Mo fi′mu won fon feere oh
Ninu aye, mio kere (mio kere)
T’oba de igboro, k’olo beere oh

Won ni “kin wa baba toh sabi”
K′owa w′ori mi, k’otoh saasi
Kin ma shey ya′wo l’owo Lati
Mo ′morin ko, won fe je ko dabi oh
Won ni “kin wa baba toh sabi” oh (ehn-ehn, ehn)
K’owa w′ori mi, k’otoh saasi (uhn-uhn, uhn)
Kin ma shey ya’wo l′owo Lati
Mo ′morin ko, won fe je ko dabi oh

Ehn, omo logo toh sabi
Omo gbera tan, o b’omi si Garri
O wo Yankee, o wo Atlanta, per roof
Eyan Baba Fela ni, ke gba fun
Uhn, omo olope toh sabi
Omo gbera tan, o b′omi si Garri
O wo Yankee, o wo Atlanta, per roof
Eyan Baba Fela ni, ke gba fun

Uhhn, kilode o jere? (Uhhn, kilode o jere?)
Mo ma j’aye mi k′oto fun feere oh (k’oto fun feere oh)
Oshey, oshey, oshey o jere oh (oshey o jere oh)
Tinba shishee, kin ma ko′re oko de’le oh (ko’re oko de′le oh)
Won gun′yan mi kere oh (kere)
Mo fi’mu won fon feere oh
Ninu aye, mio kere (mio kere)
T′oba de igboro, k’olo beere oh

I will exalt you, Lord (I will exalt you, Lord)
For you lifted me out (for you lifted me out)
Don′t let my foes to rejoice over me
(Timi Jay on the track)

    Lyrics Details:

  • Written by: MohBad
  • Album: Blessed
  • Released: 2023