Lowsheen – Bazali Lyrics

Lowsheen Bazali Lyrics (feat. Eemoh & Mzala Wesive)

Haaananahanana
Haaananahanana
Khome Lowsheen……
Ndiyabonga Mdali ndibonga abazali
Mmh
Ndiyabonga Mdali ndibonga abazali
Hayi….
Ndiyabonga Mdali ndibonga abazali
Hayi Hayi
Ndiyabonga Mdali ndibonga abazali
Hayi
Ndiyabonga Mdali ndibonga abazali
Hayi HAi
Ndiyabonga Mdali ndibonga abazali

Ndikhulisile ngenhlonipho
Bangenzelile Mina yonkinto
Bali Susa ika? Eziko
Bandibonisa umhlaba nempilo
Njengamanje Ngiyabonga
Intwana ihambe ngezinyalo zabo
Empumelelweni manje sengiyabona
Iskhathi sokudlala manje anginaso
Ngiyanibona Baba No malo
Impilo yami anizange nayi mosha
Ngizonibekelela mangisakhona ngoba impilo yam anizange nayi mosha

Hayaaah
Didadedadaa ha haya haya haya
Dadedada dedada didadeeedee dedededaa hiiyaaah
Heeheeeee
Ndiyabonga Mdali ndibonga abazali
Mmh
Ndiyabonga Mdali ndibonga abazali
Hayi
Ndiyabonga Mdali ndibonga abazali
Ndiyabonga Mdali ndibonga abazali
Hayi

Ndiyabonga Mdali ndibonga abazali
Hayi Hayi
Ndiyabonga Mdali ndibonga abazali

Lowsheen Bazali Lyrics English Translation

Haaaanaanahanaana
Haaaanaanahanaana
Khome Lowsheen……
I thank God, I thank the parents
Mm
I thank God, I thank the parents
No….
I thank God, I thank the parents
No no
I thank God, I thank the parents
No
I thank God, I thank the parents
No, no
I thank God, I thank the parents

I was raised with respect
They have done everything for me
Bali Remove ika? In the center
They showed me the world and health
Right now Thank you
The child followed in their footsteps
In success now I can see
I don’t have time to play now
I see you Dad and Malo
You have not ruined my health
I will wait for you to be here because you have not ruined my health

Haaaah
Didadedadaa ha haya haya haya
Dadedada dedada didadeeeedee dedededaa hiiyaaah
Heeheeeeee
I thank God, I thank the parents
Mm
I thank God, I thank the parents
No
I thank God, I thank the parents
I thank God, I thank the parents
No

I thank God, I thank the parents
No no
I thank God, I thank the parents